เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
กองคลัง
 
 
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวอารักเกต คำรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางดวงแข วิใจสา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสาวอัมพร คำป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นายยสินทร แสนแก้วกาศ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นายชนินทร์ ใจคำปัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
 
นางสาวศิริวรรณ ตุ้ยคำ
คนงาน
 
นางสาวทิพย์รัตน์ ทิพย์ปัญญา
คนงาน
 
นางสาวจิราภรณ์ บึงไกล
คนงาน