เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
กองคลัง
 
 
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวอารักเกต คำรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางดวงแข วิใจสา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสาวอัมพร คำป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นายชนินทร์ ใจคำปัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวศิริวรรณ ตุ้ยคำ
คนงานทั่วไป