เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
กองคลัง
 
 
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวอารักเกต คำรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางดวงแข วิใจสา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสาวอัมพร คำป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นายยสินทร แสนแก้วกาศ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
นายชนินทร์ ใจคำปัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวศิริวรรณ ตุ้ยคำ
คนงานทั่วไป
 
นางสาวทิพย์รัตน์ ทิพย์ปัญญา
คนงานทั่วไป
 
นางสาวจิราภรณ์ บึงไกล
คนงานทั่วไป