เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
กองช่าง
 
 
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกมล พลหาญ
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายเสกสรร สมพาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายขวัญชัย สังข์ทอง
นายช่างโยธา
 
นายพิเชษฐ์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายสิงห์คำ แสงต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายนเรศ โดดาธรรม
พนักงานทั่วไป
 
นายธวัชชัย อิงธนานุวัตน์
พนักงานทั่วไป
 
นายสมชาย ไชยมงคล
คนงานทั่วไป
 
นายฉัตรชัย ปินใจ
คนงานทั่วไป