เทศบาลตำบลบวกค้าง เปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
กองช่าง
 
 
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกมล พลหาญ
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายเสกสรร สมพาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นางสุภัชชา ชัยวิทยาอัมพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายขวัญชัย สังข์ทอง
นายช่างโยธา
 
นายสิงห์คำ แสงต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายพิเชษฐ์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายณรงค์ศักดิ์ ใจจา
คนงาน
 
นายอนุสรณ์ เขียวสา
คนงาน
 
นางสาวศรัญญา ใจมุข
คนงาน
 
นายธวัชชัย อิงธนานุวัตน์
คนงาน
 
นายสมชาย ไชยมงคล
คนงาน
 
นายฉัตรชัย ปินใจ
คนงาน