เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
กองช่าง
 
 
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกมล พลหาญ
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายเสกสรร สมพาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นางสุภัชชา ชัยวิทยาอัมพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายขวัญชัย สังข์ทอง
นายช่างโยธา
 
นายสิงห์คำ แสงต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายพิเชษฐ์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายณรงค์ศักดิ์ ใจจา
คนงานทั่วไป
 
นายอนุสรณ์ เขียวสา
คนงานทั่วไป
 
นางสาวศรัญญา ใจมุข
คนงานทั่วไป
 
นายธวัชชัย อิงธนานุวัตน์
คนงานทั่วไป
 
นายสมชาย ไชยมงคล
คนงานทั่วไป
 
นายฉัตรชัย ปินใจ
คนงานทั่วไป