เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
กองช่าง
 
 
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกมล พลหาญ
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายเสกสรร สมภาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายขวัญชัย สังข์ทอง
นายช่างโยธา
 
นายพิเชษฐ์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายสิงห์คำ แสงต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายนเรศ โดดาธรรม
พนักงานทั่วไป
 
นายธวัชชัย อิงธนานุวัตน์
พนักงานทั่วไป