*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงิน รายรับ ตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (99 KB.)