*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
ผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (381 KB.)
บันทึกข้อความ เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (1.22 MB.)
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 (2.77 MB.)
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 2564 (4.04 MB.)
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบับที่2) (152 KB.)
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 (474 KB.)
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบับที่2) (152 KB.)
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 (886 KB.)