*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
กองการศึกษา
 
 
นางสาวนันทินา หน่อแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นายวิโรจน์ กันธะอูป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางจุฑามาศ สมณะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางพัฒน์นรี เป็งมา
ครูชำนาญการ
 
นางนาตยา เกิดพันธุ์
ครูชำนาญการ
 
นางสาวรสรินทร์ สุธรรมซาว
ครูชำนาญการ
 
นางสุภัทรา ไชยคำวัง
ครูชำนาญการ
 
นางสายทอง ภิยะคำ
ครูชำนาญการ
 
นางสาวสุชาดา กิจวิจารณ์
ครูชำนาญการ
 
-
ครูคศ.1
 
นายพงศ์เทพ กันทะอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาววิลาวัณย์ หน่อแก้ว
บุคลากรสนับสนุนการสอน
 
นางเพ็ญแข อภิวงค์งาม
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวธิติมา ฟองสา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นายวิชัย ประสงค์ทรัพย์
ภารโรง
 
-
ผู้ดูแลเด็ก
 
-
ผู้ดูแลเด็ก