เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
กองการศึกษา
 
 
นางสาวนันทินา หน่อแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นายวิโรจน์ กันธะอูป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางจุฑามาศ สมณะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางพัฒน์นรี เป็งมา
ครูชำนาญการ
 
นางนาตยา เกิดพันธุ์
ครูชำนาญการ
 
นางสาวรสรินทร์ สุธรรมซาว
ครูชำนาญการ
 
นางสุภัทรา ไชยคำวัง
ครูชำนาญการ
 
นางสายทอง ภิยะคำ
ครูระดับปฏิบัติการ
 
นางเพ็ญแข อภิวงค์งาม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 
นางสาวธิติมา ฟองสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นายพงศ์เทพ กันทะอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาววิลาวัณย์ หน่อแก้ว
บุคลากรสนับสนุนการสอน
 
นายวิชัย ประสงค์ทรัพย์
ภารโรง