เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
กองการศึกษา
 
 
นางสาวนันทินา หน่อแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นายสุชาติ นาแก้ว
ครู คศ.๒
 
นางพัฒน์นรี เป็งมา
ครู คศ.๑
รักษาการหัวหน้าศูนย์
 
นางสาวรสรินทร์ สุธรรมซาว
ครู คศ.๒
 
นางสุภัทรา ไชยคำวัง
ครู คศ.๑
 
นางนาตยา เกิดพันธุ์
ครู คศ.๒
 
นางสายทอง ภิยะคำ
ครู คศ.๑
 
นางสาวสุมาลี ศรียาบ
ครูผู้ช่วย
 
นางสาวธิติมา ฟองสา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางเพ็ญแข อภิวงค์งาม
ผู้ดูแลเด็ก
 
นายไกรศร ปาลีตา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นายพงศ์เทพ กันทะอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายวิชัย ประสงค์ทรัพย์
บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง)