เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
นายศุภชัย อธิมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางลักขณา สายวังกิจ
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวจามจุรี นันทะชัย
พนักงานจ้างเหมา