*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง