*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
 
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (138 KB.)
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (207 KB.)
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง (294 KB.)
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง (201 KB.)
พรบ.รักษาความสะอาด (122 KB.)
พรบ.วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง (178 KB.)
พรบ.อำนวยความสะดวก (90 KB.)
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (357 KB.)