เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 


อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแต่ละส่วนงาน

1. สำนักปลัด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

1.1 งานบริหารทั่วไป, ธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณของเทศบาล
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้าน ต่างๆ
3. งานเลขานุการ งานกิจการสภา งานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงาน
4. งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วม
5. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6. งานรัฐพิธี งานขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
7. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
8. งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล
9. งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
10. งานแจ้งมติ ก.ท.จ.จังหวัดเชียงใหม่,ก.ถ. และคณะกรรมการกลางเทศบาล
11. งานประชาสัมพันธ์
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
2. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
4. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารบุคคล
6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
8. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนาการศึกษา และดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
9. งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตาม แผนทุกระดับ
2. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการ สาธารณูปโภคหลัก
4. งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
5. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
6. งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผน และประเมินผลงานตามแผน
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งานที่จัดประเมินผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าว
9. งานจัดทำงบประมาณ

1.4 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริหารแก่ชุมชน
5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การตรวจสอบ และสุขาภิบาล
7. งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพลภาพ
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์เอกชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
- งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

1.5 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2. งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
3. งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการ เกี่ยวกับวินัย พนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณะภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระงับสาธารณภัยต่างๆ
5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ การรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน และการจัดทำระบบบัญชี และทะเบียนคุมต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานสถานะการเงิน การคลังประจำวัน ประจำเดือน หรือประจำปี
2. ด้านสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำหรือดำเนินการด้านคุมงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่าย ให้อยู่ในดุลการตัดยอดงบประมาณและการรับรองยอด
3. ด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ การดำเนินการจัดหา จำหน่าย และการควบคุม รักษาดูแลทรัพย์สิน

3. กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคาร

3.1.1งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
2. งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
4. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
5. งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
6. งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
7. งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
8. งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
9. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมทางกฎหมาย
3. งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
4. งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
5. งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม
6. งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม
7. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
8. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
9. งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
10. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 ฝ่ายโยธา
มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ

3.2.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
2. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
3. งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า
4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
5. งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
6. งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
7. งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
8. งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณี และงานอื่นๆ
2. งานประมาณการ
3. งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีและงานอื่นๆ
4. งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
5. งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
6. งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
7. งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
8. งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กองสาธารณสุข
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1.1 งานสัตวแพทย์
มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 รวมทั้งการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ โรคติดเชื้อ เหตุรำคาญต่างๆที่เกิดจากสัตว์

4.4.2 งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลตลาดสด การตรวจเหตุรำคาญ และตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535

4.4.3 งานรักษาความสะอาด
มีหน้าที่ ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับ การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล การดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล การบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ การควบคุมดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมยานยนต์ รวมถึงควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน

4.2 ฝ่ายบริหารสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.2.1 งานรักษาพยาบาล
มีหน้าที่ รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่ งานวางแผน และจัดบริการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์

4.2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ
มีหน้าที่ พัฒนางานสาธารณสุข งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว รวมทั้งงานสุขศึกษาและงานประชาสัมพันธ์

4.2.3 งานป้องกันและควบคุมโรค
มีหน้าที่ ควบคุมดูแลโรคติดต่อ งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวัง งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ งานควบคุมและป้องกันแมลงและพาหนะนำโรค

5. กองการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

5.1 ฝ่ายบริหารงานศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

5.1.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน งานจัดตั้ง ยุบ-เลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การจัดหาสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา

5.1.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ รับผิดชอบงานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม