เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
KM การจัดการความรู้
 
 
ตารางการเปรียบเทียบรายได้การจัดเก็บ ประจำปี 2560 - 2561 (19 KB.)
ผลที่ได้รับจากการพัฒนารูปแบบการใช้ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บค่าธรรมเนียบขยะ (61 KB.)
ภาพประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (303 KB.)