เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
นางจีราภรณ์ ศิริบูรณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ