เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (1.32 MB.)