เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
แผนการจัดหาพัสดุ
 
 


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2653 (166 KB.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2654 (171 KB.)