เทศบาลตำบลบวกค้าง เปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564 (1.53 MB.)