เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2563 (2.80 MB.)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2/2563 (1.47 MB.)