เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
 
 


คะแนน LPA


คะแนน LPA 2562 (1.34 MB.)