*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
 
 


การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ปี 2562


1.ปกรายงาน ทต.บวกค้าง (358 KB.)
2.คำนำ-ทต.บวกค้าง (47 KB.)
3.สารบัญ ทต.บวกค้าง (126 KB.)
4.บทที่-1-บทนำ-ทต.บวกค้าง (87 KB.)
5.บทที่ 2 ทต.บวกค้าง (347 KB.)
6.บทที่-3-วิธีการศึกษาประเมินผล ทต.บวกค้าง (144 KB.)
7.บทที่-4-ผลการศึกษา ทต.บวกค้าง (597 KB.)
8. บทที่-5-สรุปผลและข้อเสนอแนะ ทต.บวกค้าง (128 KB.)
9.บรรณานุกรม (78 KB.)
10. ปกหลัง2 (131 KB.)
ปะหน้าภาคผนวก (56 KB.)
ภาคผนวก ก ประกาศแต่งตั้ง (180 KB.)
ภาคผนวก ข ประมวลภาพกิจกรรม ทต.บวกค้าง (1.47 MB.)
ภาคผนวก ค แบบสอบถาม (346 KB.)