เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
 


การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ปี 2562


ผลการศึกษา (603 KB.)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ (165 KB.)