เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 


พระราชบัญญัติ


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (138 KB.)
พระราชบัญญัติเทศบาล (191 KB.)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (294 KB.)