เทศบาลตำบลบวกค้าง เปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 


พระราชบัญญัติ


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (138 KB.)
พระราชบัญญัติเทศบาล (191 KB.)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (294 KB.)