*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 


ประกาศเทศบาลตำบลบวกค้าง

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

...........................

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” ( Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และ ปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ ประเทศชาติ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้าง ระบบราชการที่ใสสะอาด เทศบาลตำบลบวกค้างจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนันใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมาย และข้อบังคับของเทศบาล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมแต่ละโอกาส

          1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการหรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ

4. ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5. พนักงานเทศบาล ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแผ่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและทำความ เข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคคลกรและผู้ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมี ความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

6. เทศบาลตำบลบวกค้าง มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลกร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและ การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ

8. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่า เป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับเทศบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้ กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อ ร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

8.1 แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 053-446548 หรือทางเว็บไซด์ของทางเทศบาลตำบลบวกค้าง www.buakkhang.go.th หรือทาง facebook เทศบาลตำบลบวกค้าง

8.2 แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงที่ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง เลขที่ 136 หมู่ที่ 8 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

8.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของส านักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th

9. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ กระทำเจตนาสุจริต เทศบาลตำบลบวกค้าง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็น พยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้างโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

10. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกคนในเทศบาลตำบลบวกค้าง และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลบวกค้างได้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

10.1 ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทุกคนในองค์การ ได้รับทราบ

10.2 เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสาร ของเทศบาลตำบลบวกค้าง อาทิ ทางเว็บไซต์ www.buakkhang.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ตำบลบวกค้าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

 (นายวิทยา  ประสงค์ทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง