เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
สำนักปลัด
 
 
นายศราวุธ เกิดพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายพัฒนพงค์ ทิพย์วงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นายต่อพงษ์ พิมพิสาร
นิติกรชำนาญการ
 
นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายวิชัย ควรมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
สอ.ก้องหล้า กาวีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางอังคณา จักรคำปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 
นางรัตติกาล ธรรมพุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายชาญณรงค์ เสนหล้า
ภารโรง
 
นายธงชัย เมฆจันทร์
พนักงานดับเพลิง
 
นางสาวเกศรินทร์ มูลรังษี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นายเกียรติชนะ นามแฮด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรินทร์ แขกอ้อย
พนักงานทั่วไป
 
นายอนุสรณ์ เขียวสา
พนักงานทั่วไป
 
นายณรงณ์ศักดิ์ ใจจา
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวเบญจพร ชมพูแก้ว
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวกรองณัชพร คำยอญ
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวทิตยา เทกาง
พนักงานทั่วไป