เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
สำนักปลัด
 
 
นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายศราวุธ เกิดพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นายพัฒนพงค์ ทิพย์วงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นายต่อพงษ์ พิมพิสาร
นิติกรชำนาญการ
 
นายวิชัย ควรมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
สอ.ก้องหล้า กาวีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางอังคณา จักรคำปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 
นางรัตติกาล ธรรมพุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายชาญณรงค์ เสนหล้า
ภารโรง
 
นายธงชัย เมฆจันทร์
ผู้ช่วยนักป้องกัน
 
นายเกียรติชนะ นามแฮด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวเกศรินทร์ มูลรังษี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวทิตยา เทกาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรินทร์ แขกอ้อย
พนักงานทั่วไป
 
นายอนุสรณ์ เขียวสา
พนักงานทั่วไป
 
นายณรงณ์ศักดิ์ ใจจา
พนักงานทั่วไป
 
นายสุรศักดิ์ แสงคำนาง
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวกรองณัชพร คำยอญ
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวเบญจพร ชมภูแก้ว
พนักงานทั่วไป