*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง