no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลบวกค้าง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27 ก.ย. 2564

รายละเอียด: 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลบวกค้าง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบวกค้างบนพื้นฐานชีวิตวิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าชุดโครงการวิจัยโดยอาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินงานโครงการวิจัยตามงบประมาณปี 2566 ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาสังคมในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบวกค้าง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร