no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

16 ก.ย. 2564

รายละเอียด: กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่ >>เว็บไซต์ (Website) >>แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) >>LINE OA : DPT Information เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร