*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
“เยาวชนรู้ทันสื่อ รู้ทันโลก”
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “เยาวชนรู้ทันสื่อ รู้ทันโลก” (FAKE NEW) เลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการรับสื่อ ใช้สื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อลดปัญหาพฤติกรรม   ที่ไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผลงานของน้องๆนักเรียนโรงเรียนสันกำ...
16-04-2564
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 1. ให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่จำเป็น 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" หลีกเลี...
16-04-2564
ปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564...
09-04-2564
ประกาศผลรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
อันดับที่ 1 นายสมสิทธิ์ คำยอญ อันดับที่ 2 นางอัญฌณา นาคสุขอันดับที่ 3 นายสมพร มหาวงค์อันดับที่ 4 นางสาวภัทรวลัญช์ เตชะนฤดล>>ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 1 อันดับที่ 1 นายสมาน ไชยนางอันดับ...
29-03-2564