เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
กำหนดให้มีการรับแสดงตน เพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- บัตรประชาชน (ตัวจริง) - สมุดบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ (ตัวจริง) หากผู้สูงอายุหรือผู้พิการมาแสดงตนไม่ได้ สามารถมอบหมายให้บุตร-หลาน หรือญาติมาแสดงตนแทนได้ โดยให้ถือใบมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อของผู้สูงอายุหรือผู้พิการพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับม...
25-09-2563
โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านกระบวนการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่
ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยยางโทน และกลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่ขาม
25-09-2563
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบวกค้าง
เทศบาลตำบลบวกค้าง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบวกค้าง ดังนี้ 1.ผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล -          - นายวัชรพงษ์ สูนย์พรหม -    &n...
25-09-2563