เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
จัดประชุมการรับสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดประชุมการรับสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยมี นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิศาล ดวงดึง...
19-09-2562
กิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบวกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง พร้อมคณะผู้บริการ เจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบวกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้นำผู้สูงอายุเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแร...
19-09-2562
กิจกรรมรวมพลัง วิ่งไป ด้วยหัวใจ เพื่อสุขภาพ (Run for Health)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมรวมพลัง วิ่งไป ด้วยหัวใจ เพื่อสุขภาพ (Run for Health) ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 5.30 น. ณ ขัวแตะ (ประติมากรรมหุ่นฟางพญาลวง) บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่...
12-09-2562
มอบเงินสบทบกองทุนสวัสดิ์การชุมชนเทศบาลตำบล
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบวกค้าง นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบเงินสบทบกองทุนสวัสดิ์การชุมชนเทศบาลตำบลบวกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562...
12-09-2562
อบรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลบวกค้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้างเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาววัชชารมย์ วงค์คม ท้องถิ่นอำเภอสันก...
12-09-2562