เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคมปี 2563 เจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุดรวมถึงผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ มีหน้าที่เสียภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามที่กรมธนารักษ์กำหนด เป็นเกณฑ์ในการประ...
25-11-2562