เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองคลัง
งดการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะฯ นอกสถานที่
ประกาศเทศบาลตำบลบวกค้าง เรื่อง  งดการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะฯ นอกสถานที่ ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายสู่สภาวะปกติ ...
02-04-2563