*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564* "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน"ล้างมือบ่อยๆ"เว้นระยะห่าง"เพื่อความปลอดภัย"ห่างไกลโควิด"
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรี
-
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ประธานสภาเทศบาล
-
ประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
ปลัดเทศบาล
นางประภัสสร ปุษสะเทวะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง สามารถสแกน QR Code หรือเข้าไปตามลิงค์เว็บไซต์นี้ได้  #ลิงค์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...
27-04-2564
กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยส...
27-04-2564
24 เมษายน "วันเทศบาล"
วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล...
23-04-2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
*ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน"
23-04-2564
“เยาวชนรู้ทันสื่อ รู้ทันโลก”
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “เยาวชนรู้ทันสื่อ รู้ทันโลก” (FAKE NEW) เลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการรับสื่อ ใช้สื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อลดปัญหาพฤติกรรม   ที่ไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผลงานของน้องๆนักเรียนโรงเรียนสันกำ...
16-04-2564