เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว (ALL One Solar Street Light)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว (ALL One Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดี่ยว ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง เพื่อให้การใช้งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความปลอดภัยให้ผู้สัญจรไปมาให้มีความสะดวกปลอดภ...
09-11-2563
การก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ. 1-0073
Over – Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ. 1-0073 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง เชื่อม บ้านร้องก่องข้าวใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปรดระมัดระวังการใช้เส้นทางดังกล่าว กองช่างเทศบาลตำบลบวกค...
03-11-2563