เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองหมู่ 6
งานกองช่าง เทศบาลตำบลบวกค้าง ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองหมู่ 6 เนื่องจากลำเหมืองมีสภาพตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้น้ำไหลไม่สะดวก เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำในการเกษตรต่อไป...
17-03-2563
ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
งานไฟฟ้า กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจรและปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน...
26-02-2563