เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
ปรับปรุงถนนเรียบคลองชลประทาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับปรุงถนนเรียบคลองชลประทาน ผู้ใช้เส้นทางนี้ โปรดระมัดระวังทางกำลังปรับปรุง จึงเเจ้งมาให้ทราบด้วยทั่วถึงกัน...
27-11-2561
ทางกำลังก่อสร้าง
โปรดระมัดระวัง
29-08-2561
โปรดระมัดระวัง ทางกำลังก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 205 เมตร บ้านต้นดู่ (บริเวณกาดนัดต้นดู่) ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดระมัดระวังด้วย อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและทรัพย์สิน...
13-11-2560
โปรดระวัง ทางกำลังก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  หมู่ที่ 2 บ้านบวกค้าง (สายทางเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรมเหล่าสันพญา) ระยะทาง 160 เมตร  ผูู้ที่ต้องการใช้เส้นทางนี้โปรดระมัดระวัง อันตรายจากเครื่องจักรกล...
08-11-2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  ถนนสายบ้านร้อยพร้อม - บ้านโป่ง   ระยะทาง 205 เมตร (ผู้ใช้เส้นทางนี้อาจไม่ได้รับความสะดวกและโปรดระมัดระวังด้วย) ...
20-10-2560