เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่านนายกวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบวกค้าง พร้อมรองวาสนา เสนนะ รองปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง รับรางวัล “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..ก้าวสู่การศึกษา 4.0 ด้วยความพอเพียงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง...
18-09-2562
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดขวัญ
วันอังคาร ที่ 10 ก.ย.62 ทางโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง ให้การต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT และเยี่ยมชมโรงเรียน ...
10-09-2562
สภาเทศบาลตำบลบวกค้าง คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร
สภาเทศบาลตำบลบวกค้าง คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศพด.,การแข่งขันเดินตัวหนอนปฐมวัย  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ...
20-08-2562
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลบวกค้างจัดส่งนักเรียนตัวแทนระดับภาคเหนือ รายการเดินตัวหนอนอนุบาลและตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ผลการแข่งขันดังนี้ 1.การแข่งขันเดินตัวหนอนปฐมวัย...
13-08-2562
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรื่องโรงเรียนพอเพียง
ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนพอเพียงเพื่อเป็นก้าวแรกในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครอง ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเ...
16-05-2562