เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ออกให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมจุดตลาดเช้าชุมชน ม.1-2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางวาสนา เสนนะ รองปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง นายศุภชัย อภิมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมจุดตลาดเช้าชุมชน ม.1-2 และร้านค้าบริเวรใกล้ตลาดชุมชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID -19) โดยตั้...
08-04-2563
จัดตั้งจุดให้บริการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดตั้งจุดให้บริการเจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ เทศบาลตำบลบวกค้าง...
23-03-2563