เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนตามจุดรวบรวมขยะอันตราย
- ภาชนะบรรจุสารเคมี - หลอดไฟ - กระป๋องสเปรย์
07-10-2563
หลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ...
14-09-2563
ออกให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมจุดตลาดเช้าชุมชน ม.1-2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางวาสนา เสนนะ รองปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง นายศุภชัย อภิมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมจุดตลาดเช้าชุมชน ม.1-2 และร้านค้าบริเวรใกล้ตลาดชุมชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID -19) โดยตั้...
08-04-2563