เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองคลัง
 

ประกาศเทศบาลตำบลบวกค้าง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (08 พ.ย. 60)ประกาศเทศบาลตำบลบวกค้าง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (1.59 MB.)