เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

โปรดระมัดระวัง ทางกำลังก่อสร้าง (13 พ.ย. 60)


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 205 เมตร บ้านต้นดู่ (บริเวณกาดนัดต้นดู่) ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดระมัดระวังด้วย อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและทรัพย์สิน