เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบรับรองแบบโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 21 โครงการ (04 มี.ค. 62)TORp.1 (362 KB.)
TORp.2 (378 KB.)
TORp.3 (380 KB.)
TORp.4 (365 KB.)
TORp.5 (307 KB.)
TORp.6 (331 KB.)
TORp.7 (287 KB.)
TORp.8 (152 KB.)