เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณซอย 2 ทางเข้าวัดบ่อหิน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเหนี่ยง (01 พ.ค. 62)บันทึกคำนวณราคากลาง (285 KB.)
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้าง (329 KB.)
รายละเอียดโครงการ (341 KB.)
ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (245 KB.)
ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(2) (261 KB.)
ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ (303 KB.)
ปกแบบแปลน (228 KB.)
แผนที่สังเขปโครงการ (330 KB.)
ผังแสดงจุดก่อสร้าง (216 KB.)
แบบแปลน (260 KB.)