เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

จัดประชุมการรับสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) (19 ก.ย. 62)


เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดประชุมการรับสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยมี นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิศาล ดวงดึง หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับโครงการฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบวกค้าง