เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay เขตเทศบาลตำบลบวกค้าง (26 ก.ย. 62)


ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลบวกค้างได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 3 เส้นทาง
เส้นที่ 1 สายทาง ชม.4090 บ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านพญาชมภู หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เส้นที่ 2 สายทาง ชม.ถ.1-0070 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง เชื่อม บ้านร้อยพร้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เส้นที่ 3 สายทาง ชม.ถ.1-0076บ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านแสนตอ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
โดยกำหนดเริ่มเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2562 ระหว่างดำเนินงานให้ประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนน ผ่านเส้นทางดังกล่าว ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน