เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
 

กิจกรรมโครงงานขนมพื้นบ้าน(ขนมถั่วแปป) (30 ม.ค. 63)


หน่วยการเรียนเรื่อง ข้าว ของน้องๆชั้นอนุบาล 1 ได้ทำกิจกรรมโครงงานขนมพื้นบ้าน(ขนมถั่วแปป) เสริมสร้างการเรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง