เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

ดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณรอบวัด หมู่ที่ 9 (18 มี.ค. 63)


กองช่าง เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณรอบวัด หมู่ที่ 9 บ้านร้องก่องข้าว ระยะทาง 250 เมตร สำหรับผูู้ที่ต้องการใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดระมัดระวัง อันตรายจากเครื่องจักรกล