เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

คัดกรองป้องกันและเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (24 มี.ค. 63)


เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง ผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ก่อนขึ้นห้องประชุม เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  อีกทั้งยังได้ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แจ้งความเคลื่อนไหวสถิติสถานการณ์ในประเทศไทย   ณ หน้าสำนักเทศบาลตำบลบวกค้าง ในวันที่ 24 มีนาคม 2563