เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลัก (18 พ.ค. 63)


งานไฟฟ้า กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลัก และตามใบคำร้องของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจรและปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน