เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองคลัง
 

งบทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562- เดือนเมษายน 2563 (20 พ.ค. 63)งบทดลองเดือนตุลาคม 2562 (1.89 MB.)
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562 (2.21 MB.)
งบทดลองเดือนธันวาคม 2562 (1.53 MB.)
งบทดลองเดือนมกราคม 2563 (3.09 MB.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (2.32 MB.)
งบทดลองเดือนมีนาคม 2563 (2.81 MB.)
งบทดลองเดือนเมษายน 2563 (2.26 MB.)