เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองคลัง
 

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย,หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (10 มิ.ย. 63)หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย (75 KB.)
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (372 KB.)