เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (15 มิ.ย. 63)


เทศบาลตำบลบวกค้าง แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลบวกค้าง