เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

ลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซ่มสาธารณูปโภค (21 ส.ค. 63)


กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซ่มสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต