เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองคลัง
 

บริการประชาชนผู้มาติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (24 ส.ค. 63)


งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลบวกค้าง ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังจากได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 หมวด 4 การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ข้อ23 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-446548 ต่อ 24/089-9561790