เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

หลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (14 ก.ย. 63)


ด้วยเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นเทศบาลตำบลบวกค้างให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังนี้

  • การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย
  • สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  • ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  • เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  • หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก