เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง (25 ก.ย. 63)


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง สังกัดเทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบวกค้าง ชั้นอนุบาล 2 และ 3 เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบประสาทสั่งการ การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ ในเช้าวันที่ 24 กันยายน 2563 ณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง