*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564* "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน"ล้างมือบ่อยๆ"เว้นระยะห่าง"เพื่อความปลอดภัย"ห่างไกลโควิด"
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรี
-
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ประธานสภาเทศบาล
-
ประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
ปลัดเทศบาล
นางประภัสสร ปุษสะเทวะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง (25 ก.ย. 63)


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง สังกัดเทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบวกค้าง ชั้นอนุบาล 2 และ 3 เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบประสาทสั่งการ การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ ในเช้าวันที่ 24 กันยายน 2563 ณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง