เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

เก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนตามจุดรวบรวมขยะอันตราย (07 ต.ค. 63)


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง ดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนตามจุดรวบรวมขยะอันตรายของแต่ลt หมู่บ้าน โดยแยกขยะอันตรายแต่ละประเภท จำนวน 5 ประเภท
- ภาชนะบรรจุสารเคมี
- แบตเตอรี่ไฟฉาย-แบตเตอรี่โทรศัพท์-แบตเตอรี่รถ
- หลอดไฟ
- ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า (ขยะอิเล็กทรอนิกส์)
- กระป๋องสเปรย์
เพื่อทำการรวบรวมปริมาณขยะอันตรายนำส่งให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำเก็บข้อมูลปริมาณขยะอันตรายที่ถูกต้อง