เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองคลัง
 

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (05 ต.ค. 63)


งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลบวกค้าง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ บ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 และ 2