เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลัก ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค (09 ต.ค. 63)


กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลัก ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภค ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ตามใบคำร้องของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล บวกค้าง