*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564* "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน"ล้างมือบ่อยๆ"เว้นระยะห่าง"เพื่อความปลอดภัย"ห่างไกลโควิด"
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรี
-
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ประธานสภาเทศบาล
-
ประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
ปลัดเทศบาล
นางประภัสสร ปุษสะเทวะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
 

ส่งเสริมกิจกรรม ประจำวัน“หนูน้อยจิตใจดี” (26 ต.ค. 63)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง (ร้องกองข้าว) ส่งเสริมกิจกรรม ประจำวัน“หนูน้อยจิตใจดี” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ตามความรู้สึกของหนูน้อย และส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้หนูน้อย โดยมี นางพัฒน์นรี เป็งมา ครูชำนาญการ นางเพ็ญแข อภิวงค์งาม ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและนางสาวธิติมา ฟองสา ผู้ดูแลเด็ก ถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับหนูน้อย