เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
 

ส่งเสริมกิจกรรม ประจำวัน“หนูน้อยจิตใจดี” (26 ต.ค. 63)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง (ร้องกองข้าว) ส่งเสริมกิจกรรม ประจำวัน“หนูน้อยจิตใจดี” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ตามความรู้สึกของหนูน้อย และส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้หนูน้อย โดยมี นางพัฒน์นรี เป็งมา ครูชำนาญการ นางเพ็ญแข อภิวงค์งาม ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและนางสาวธิติมา ฟองสา ผู้ดูแลเด็ก ถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับหนูน้อย